Persoonsgegevensbeleid (“Privacy Policy”) – Beheer van voorkeuren

1. CONTEXT VAN DE VERWERKING
2. DOELEINDEN
3. VERZAMELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
4. TOESTEMMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
5. ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS
6. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS


Bij Sanofi hebben wij respect voor de privacy van onze klanten, partners en contacten en wij zetten ons in om al uw Persoonsgegevens veilig te bewaren.

Deze Cookies en Privacy Policy (hierna “Privacy Policy”) legt uit hoe wij de persoonlijke informatie gebruiken die Sanofi Belgium NV verzamelt of genereert zowel in verhouding tot deze website als onze producten en diensten.

De onderstaande lijst zet uiteen wat gedekt wordt door deze Privacy Policy en u kan op de onderstaande titels klikken om naar en specifieke afdeling te gaan.

1. CONTEXT VAN DE VERWERKING

Deze website is uitsluitend bedoeld voor gezondheidszorgbeoefenaars die hun toestemming hebben gegeven aan Sanofi Belgium, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, België, (hierna “Vennootschap” genoemd), om hun Persoonsgegevens (hierna “Persoonsgegevens” genoemd) als verwerkingsverantwoordelijke te mogen verwerken voor de doeleinden die in deze Privacy Policy worden aangegeven. Indien u geen gezondheidszorgbeoefenaar bent, vragen wij u vriendelijk deze website niet te gebruiken. Indien u geen toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, gelieve ons dan via e-mail te contacteren op dataprivacy.belgium@sanofi.com. Door deze pagina te gebruiken, kunt u uw keuze aan therapeutische gebieden die u interesseren, verfijnen en/of de communicatiemiddelen aangeven die u wenst dat de Vennootschap gebruikt voor haar communicaties, teneinde beter uw behoeften te begrijpen en voortdurend ons aanbod aan communicaties en voorgestelde diensten te verbeteren. De Vennootschap behandelt uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 14 april 2016 en elke toepasselijke Belgische wetgeving.

2. DOELEINDEN

De Vennootschap gebruikt uw Persoonsgegevens om u te voorzien van wetenschappelijk nieuws en marketingcommunicatie met betrekking tot producten en diensten van Sanofi, en om u uit te nodigen voor congressen, seminaries en vergaderingen, inclusief online-evenementen.

3. VERZAMELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij informeren u dat mogelijks een deel van uw Persoonsgegevens onrechtstreeks zijn verzameld via professionele databanken die door derden in licentie zijn gegeven aan de Vennootschap en/of de Sanofi Groep. De Vennootschap kan uw Persoonsgegevens ook verzamelen via uw online en offline interacties teneinde beter de algemene trends te begrijpen op basis van de gegevens in een geaggregeerd formaat (bijv. analyseren en voorspellen van uw voorkeuren) om zo beter uw interesses, voorkeuren en meningen als gezondheidszorgbeoefenaars te begrijpen en onze communicatie en interactie te personaliseren.

4. TOESTEMMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Door gebruik te maken van deze website bevestigt u dat u Sanofi toestemming heeft gegeven om u communicaties (eventueel gepersonaliseerd) over te maken via e-mail en online over de Producten en Diensten, zoals wetenschappelijke updates, onderzoek, uitnodigingen voor wetenschappelijke evenementen, conferenties, webinars, en elke andere communicatie met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap.U heeft het recht om op elk moment uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor bovenvermelde doeleinden in te trekken. U begrijpt dat, indien u uw toestemming intrekt, de Vennootschap u niet langer informatie zal kunnen verschaffen omtrent haar producten, diensten en activiteiten, en niet langer in staat zal zijn om u gepersonaliseerde farmaceutische informatie te verschaffen in functie van uw voorkeuren en interesses. Er zal echter geen enkel ander gevolg zijn verbonden aan dergelijke intrekking. De intrekking van uw toestemming zal de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor de intrekking ervan niet aantasten.

5. ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U begrijpt dat uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere dochterondernemingen/filialen binnen de Sanofi Groep en met externe dienstverlener(s) (zoal IT resource providers, onderzoeksorganisaties, marketingbureaus, IT service providers, enz.) die de Vennootschap bijstaan in de verwerking van uw Persoonsgegevens (de “Ontvangers”). Sommige van deze Ontvangers kunnen zich bevinden in landen buiten de EER waar niet hetzelfde niveau van persoonsgegevensbescherming geldt als in het land waar u zich bevindt. In dat geval heeft de Vennootschap de gepaste mechanismen ingesteld om uw Persoonsgegevens te beschermen, met name gegevensoverdracht-overeenkomsten gebaseerd op standaardcontractclausules van de Europese Commissie. Voor meer informatie over de landen waarnaar de gegevens worden overgedragen of over de ingestelde gegevensoverdracht-mechanismen kan u contact opnemen met dataprivacy.belgium@sanofi.com. In elk geval zijn uw Persoonsgegevens alleen toegankelijk voor het relevante personeel van de Vennootschap en de Ontvangers volgens het “need to know” principe en enkel maar voor de hierboven vermelde doeleinden. U bent geïnformeerd dat uw Persoonsgegevens eventueel door de Vennootschap kunnen worden overgedragen in het kader van een koop-verkoop, een inbreng, een fusie of enige andere juridische reorganisatie van de Sanofi Groep, tenzij u zich hiertegen verzet zoals hieronder beschreven.

6. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U bent geïnformeerd dat de Vennootschap uw Persoonsgegevens zal verwerken voor deze doeleinden zolang u de Vennootschap niet heeft ingelicht van de stopzetting van uw activiteiten als gezondheidszorgbeoefenaar en zolang u uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden niet heeft ingetrokken. U begrijpt eveneens dat uw Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen na deze periode in een archiveringsmodus, uitsluitend om de Vennootschap toe te laten te voldoen aan haar verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving.

Rechten betreffende uw Persoonsgegevens. U bent geïnformeerd dat u het recht heeft om (i) inzage te vragen in uw Persoonsgegevens, (ii) de rectificatie of wissing ervan te vragen, (iii) u te verzetten tegen de verwerking ervan, (iv) het recht om van de Vennootschap te eisen dat zij uw Persoonsgegevens uitwist (“het recht op vergetelheid”), alsook (v) het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens te vragen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat (“overdraagbaarheid van gegevens”) en het recht om een beperking van de verwerking te vragen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Het bedrijf behoudt het recht, indien u uw toestemming intrekt, om uw e-mailadres te behouden. Dit laat toe de effectiviteit van deze intrekking van de toestemming te garanderen. De hierboven vermelde rechten kunnen worden uitgeoefend door met de Vennootschap contact op te nemen via e-mail: dataprivacy.Belgium@sanofi.com of per post naar Sanofi Belgium NV, Leonardo Da Vincilaan 19, Montréal Building, 1831 Diegem, België. Wanneer u contact opneemt met de Vennootschap via e-mail, is het mogelijk dat u verschillende vragen zult moeten beantwoorden betreffende uw Persoonsgegevens zodat de Vennootschap uw identiteit kan controleren. U bent geïnformeerd dat u tevens het recht heeft om een klacht neer te leggen bij de bevoegde toezichthoudende overheid – CBPL, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02/274.48.00, e-mail: contact@apd-gba.be.