WETTELIJKE BEPALINGEN

Op deze pagina worden de wettelijke instructies besproken die op elke internetgebruiker die deze site bezoekt van toepassing zijn. Bij het raadplegen van deze site verplicht u zich zonder enig voorbehoud de instructies op deze website te respecteren. We raden u aan deze instructies regelmatig te raadplegen, aangezien zij zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.

Lijst van de directe link naar secties :
1. Intellectuele Eigendom
2. Aard van de Informatie
3. Links naar andere sites
4. Nominatieve en andere informatie
5. Aansprakelijkheidsbeperkingen
6. Beschikbaarheid van de website
7. Informatie over de producten
8. Jurisdictiebeschikking
9. Wettelijke vermeldingen
10. Credits

1. Intellectuele eigendom

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door sanofi Belgium. De presentatie en alle informatie, inclusief handelsmerken, logo's en domeinnamen, die op de website www.sanofi-consent.be staan vermeld, worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot Intellectuele Eigendom, en zijn eigendom van Sanofi of van haar filialen of zijn onderworpen aan gebruiksautorisatie. Niets van de site mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw worden gepubliceerd, geupload, verdraaid weergegeven, doorgegeven of gedistribueerd op welke manier dan ook, of worden gebruikt ter ondersteuning van wat dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van sanofi Belgium, met uitzondering van een enkele kopie van de gegevens die u kunt downloaden op uw personal computer voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, vooropgesteld dat u alle intellectuele eigendomsrechten en enig ander recht dat eventueel van toepassing is, respecteert.

Op alle kopieën van de gehele of een deel van de inhoud van de site verschijnt de volgende mededeling: "COPYRIGHT 2014 SANOFI. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN".

Elk toegelaten gebruik van de elementen die deel uitmaken van de Site of die erin vermeld zijn moet gebeuren zonder denaturatie, wijziging van enige aard.

Sanofi of van haar filialenbehouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen bij enige inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

2. Aard van de informatie

De informatie, met name financiële informatie, die op de site wordt geleverd, dient niet te worden opgevat als een investeringsuitnodiging.

De informatie - en in het bijzonder de financiële informatie - op de Website mag niet worden gezien als een investeringsmogelijkheid. De informatie mag in geen geval worden geïnterpreteerd als colportage of een publieke oproep tot bezuiniging en is evenmin een abonnement -, aankoop- of ruilaanbod van acties of andere effecten van Sanofi en/of haar filialen. Sanofi Belgium wil de nadruk leggen op het feit dat de financiële informatie gepubliceerd op de Website regelmatig wordt geüpdatet.

De informatie dient ook niet te worden geïnterpreteerd als colportage of openbaar bod, en is geen voorstel tot intekening, aankoop of handel in aandelen van sanofi Belgium en/of van haar filialen of welke andere obligaties dan ook die door sanofi Belgium en/of door haar filialen worden uitgegeven. Sanofi Belgium vestigt uw aandacht op het feit dat financiële informatie die zich op de site bevindt, regelmatig wordt bijgewerkt. Het kan voorkomen dat zich op de site een deskundigenadvies met betrekking tot een speciaal onderwerp van de inhoud van de site bevindt, of uittreksels uit krantenartikelen. Dergelijke informatie geeft slechts de mening van de respectievelijke deskundigen of van de krant weer en betreft niet noodzakelijkerwijs de mening van de sanofi groep. Dergelijke deskundigen zijn niet in dienst van de sanofi groep en ontvangen geen vergoeding van sanofi Belgium voor het gebruik van hun mening. Sanofi Belgium is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie of mening zoals die in dergelijke informatie wordt uiteengezet.

Deskundigenadvies geeft slechts de persoonlijke opinie van die deskundige weer, en dient in geen geval te worden beschouwd als de mening of verantwoordelijkheid van sanofi Belgium. Voorts bevat de site informatie met betrekking tot gezondheid, fitness, het medisch gebied en diverse soorten medische behandelingen die exclusief bedoeld zijn voor gebruik door de mens. Deze is alleen voor informatiedoeleinden en is niet bedoeld ter vervanging voor het advies van uw eigen arts of een andere medische of paramedische professional.

Deze informatie is niet bestemd voor het diagnosticeren van een ziekte of fysiek probleem of om enig medicijn dat op de site wordt gepresenteerd voor te schrijven of te gebruiken. U dient altijd uw eigen arts of een competent en professioneel iemand uit de gezondheidszorg te raadplegen.

3. Links naar andere sites

Sanofi Belgium is niet verantwoordelijk voor sites van enige derde partij waartoe u toegang hebt gekregen via de site. Sanofi Belgium heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze sites van derden, die geheel onafhankelijk zijn van sanofi Belgium. Het bestaan van een link tussen de site van sanofi Belgium en de site van een derde partij impliceert op geen enkele wijze dat sanofi Belgium de inhoud van die site en evenzo het gebruik waartoe een dergelijke inhoud kan leiden op de een of andere manier goedkeurt danwel hiermee instemt. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de site besmet raakt met, inclusief, maar niet beperkt tot, een of meer "virussen", "Trojaanse paarden" of een andere "parasiet". Externe sites kunnen hyperlinks naar de site bevatten. De installatie van een hyperlink is niet toegestaanzonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van sanofi Belgium. Indien sites, die via een hyperlink van de website van sanofi Belgium worden aangeboden, niet beschikbaar zijn, is sanofi Belgium hiervoor niet aansprakelijk. Bovendien worden deze sites niet door sanofi Belgium beoordeeld noch gecontroleerd en / of goedgekeurd. Sanofi is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere informatie die beschikbaar of toegankelijk is via deze sites.

4. Nominatieve en andere informatie

4.1. Sanofi Belgium zal geen (persoonlijke) informatie aan derden verstrekken die u via de

elektronische post verstuurt. Deze informatie zal alleen worden gebruikt om u zo efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens evenals Richtlijn 95/46/EG en alle nieuwe bepalingen ter vervanging daarvan, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 14 april 2016, heeft u het recht tot toegang , wijziging, rectificatie en achterhouding van al uw persoonlijke gegevens door deze op te vragen :
- Via de website: dataprivacy.belgium@sanofi.com
- Per post: Sanofi Belgium, Leonardo Da Vinci laan 19,Montreal Building, 1831 Diegem – België

4.2. Via de website verstrekte informatie zal niet als vertrouwelijk worden aangemerkt.

Dientengevolge zal, met uitzondering van de persoonsgegevens zoals hierboven omschreven, door u op deze website bekend gemaakte informatie - in welke vorm dan ook - documenten, gegevens, tekeningen, vragen, suggesties, concepten, opmerkingen of anderszins - niet als vertrouwelijk worden aangemerkt.

Sanofi Belgium heeft het recht door u verstrekte gegevens te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden of te wijzigen, of deze gegevens door te geven met het doel uw verzoek te verwerken.

4.3. Cookies

Een cookie bevat een kleine hoeveelheid gegevens die vanuit een webserver wordt verstuurd naar de browser van een gebruiker en voor archiefdoeleinden op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Onderdelen van de Website werken op basis van profielinformatie die wordt opgeslagen in Cookies. De Website gebruikt cookies op twee manieren. Allereerst worden cookies gebruikt om u als gebruiker te identificeren, zodat u de Website kunt gebruiken. Deze cookies worden verwijderd bij het einde van een sessie, tenzij u er expliciet voor kiest uw gebruikersnaam en wachtwoord te laten onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt om informatie op te slaan, te hergebruiken en om voorkeuren van u als gebruiker op te slaan. De cookies vormen een integraal onderdeel van de functionaliteit van onderdelen van deze Website. Indien uw browser geen cookies accepteert, kunt u geen gebruik maken van deze Website. Naast persoonsgegevens verwerkt de Website ook nietpersoonsgegevens (bijvoorbeeld aantallen, bezoekerstijden, voorkeuren, enz.). Deze gegevens worden verwerkt om de Website en het gebruik daarvan te kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door op interessegebieden van de gebruiker gebaseerde informatie te tonen. Sanofi Belgium zal periodiekgeanonimiseerde, niet tot gebruikers herleidbare overzichten ontvangen van de ingevoerde gegevens. Deze gegevens kunnen op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot de individuele gebruiker.Ingevoerde gezondheidsparameters zijn alleen voor een geregistreerde bezoeker binnen zijn persoonsgebonden pagina zichtbaar. Deze gegevens zijn zodanig afgeschermd dat: Een geregistreerde individuele gebruiker, na het invoeren van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord (registratieproces), uitsluitend diens eigen persoonlijke gegevens kan inzien.

Cookies Uitschakelen :
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser. U kunt meer informatie vinden over het uitschakelen van cookies in uw browser op de website van de ontwikkelaars van uw browser:
- Google Chrome
- Microsoft - Internet Explorer
- Mozilla – Firefox
- Apple – Safari
- Opera
Mobile devices:
- Android
- Safari
- Windows Phone
- Blackberry

Google heeft, om websitesbezoekers meer invloed te geven, een Google Analytics Opt-out Browser Addon ontwikkeld. Deze Add-on voorkomt dat er gegevens over uw bezoek verzonden worden naar Google Analytics. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat er informatie naar andere webanalytics software wordt verstuurd.

5. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Sanofi Belgium verricht alle mogelijke inspanningen om de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie die op de site staat en waarvan de inhoud door het bedrijf te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, te waarborgen. Sanofi Belgium geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, precisie, actualiteit of uitgebreidheid van de informatie die op de site beschikbaar is.

Sanofi Belgium is niet aansprakelijk voor,met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van Sanofi Belgium:

- enige onnauwkeurigheid, fout of omissie met betrekking tot de op de site ter beschikking gestelde informatie;
- enige schade die voortvloeit uit handelingen van derden die leidt tot de wijziging van de informatie of gegevens;
- in het algemeen, alle directe of indirecte schade, - die - ongeacht de oorzaak, afkomst, of aard, zelfs indien sanofi Belgium zich bewust is geweest van het feit dat deze schade voorzienbaar was, ongeacht of deze schade nu het gevolg is van (i) toegankelijkheid of gebrek aan toegankelijkheid van de site, (ii) het gebruik van de site, inclusief enige schade of virus dat uw computersysteem of enig ander product zou kunnen infecteren, en/of (iii) geloof dat is gehecht aan enige informatie die direct of indirect door de site is geleverd; De informatie op de site en alle andere sites wordt ongewijzigd beschikbaar gesteld, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie.

Sanofi Belgium biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot hun verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel.

6. Beschikbaarheid van de website

U accepteert dat (i) het technisch onmogelijk is om de site zodanig te onderhouden dat zich geen gebreken voordoen en / of ononderbroken foutvrij is en dat sanofi voor deze eventuele gebreken niet aansprakelijk is, (ii) dat gebreken kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site, en dat (iii) het beheren van de site ongunstig kan worden beïnvloed door omstandigheden waar sanofi Belgium geen invloed op heeft, zoals transmissie- en telecommunicatielinks tussen sanofi Belgium en u en tussen sanofi Belgium en andere systemen en netwerken. Sanofi Belgium en/of haar leveranciers kunnen de site geheel of gedeeltelijk te allen tijde en tijdelijk of permanent wijzigen of buiten gebruik stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de site aan te brengen. Sanofi Belgium is niet aansprakelijk voor enige wijziging, buitengebruikstelling of storing van de site.

7. Informatie over de producten

De informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld, kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma’s en diensten van de Groep sanofi die in bepaalde landen of regio’s niet ter beschikking worden gesteld, of die worden aangeboden onder een ander handelsmerk, en die overeenkomstig de wet- en regelgeving van het betreffende land onderworpen kunnen zijn aan andere gebruiksregels en -condities. Dergelijke verwijzingen zijn niet gericht op de verkoop van deze producten, programma's of diensten in uw land. Gelieve contact op te nemen met de plaatselijke sanofi dochteronderneming of uw zakelijke sanofi partner voor informatie over de producten, programma's en diensten die op de markt worden gebracht c.q. beschikbaar zijn in uw regio / land.

8. Jurisdictionele bepalingen

De site en de inhoud daarvan is onderworpen aan de in België van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen beslecht worden door de bevoegde belgische rechtbanken.

9. Wettelijke vermeldingen1. Uitgever van de website :

Sanofi Belgium, Leonardo Da Vinci laan 19, Montreal Building, 1831 Diegem - België – Bedrijfsnummer: 464.435.901

9.2. Publicatiedirecteur en redactieverantwoordelijke:

Directeur Communicatie

9.3. HWebhosting: Hosting contact:

IQVIA

10. Credits

Sanofi internal images, IQVIA